Защо биогаз?

Това е поредната добра идея, която беше перфектно приложима за стопанството на Недко Недков в село Овчарово, и която не се поколебахме да използваме. При наличието на 6000 бр животни във фермата ни, е съвсем естествено да остава голямо количество органичен отпадък. Част от него използваме за наторяване на насажденията ни, но повечето остава неизползваем. С напредването на технологиите и нуждата от разрастване на търговията, решихме да се възползваме от възможността и да превърнем органичните отпадъци в енергия. С гордост можем да заявим, че  към настоящия момент, нашата ферма разполага с два ферментатора и два генератора с обща мощност 1,5 Мегавата.

Малко интересна информация

 Биогазът се произвежда чрез преработка на остатъчните отпадъци от животновъдството (тор и неизядена храна), производството на храни (плодове и растителни отпадъци, остатъци от месо, риба и млечни продукти и др.) и течни отпадъци. Чрез изграждане на централи за производство на биогаз, селското стопанство има важен принос за доставка на енергия от възобновяеми източници, както и за унищожаване на органични отпадъци, тъй като при естествената ферментация на органичните отпадъци във въздуха се отделя метан, който при еднакви концентрации в атмосферата създава 30 пъти по-голям парников ефект от въглеродния двуокис.

Биогаз се произвежда от анаеробно разлагане на органични материали в запечатани ферментатори.  За целта се използват бактерии, които синтезират метан (при пълна липса на кислород) от водород и въглероден двуокис.  За да се постигне максимално извличане на метан трябва бъдат смесени, в подходящи съотношения,  различните видове отпадъци чрез специални миксери и добавяне на вода. Повече от половината от получения газ е метан, а останалото е въглероден диоксид  и малки количества други примеси. Комбинираното производство на  електрическа централа с генератор превръща метана в електрическа и топлинна енергия. Биогазът е напълно екологичен и CO2-неутрален.

* Смята се, че микроорганизмите, участващи в реакциите на ферментация са едни от най-древните живи организми на земята, наречени “архибактерии” и са се появили далече преди периода, през който започва да се осъществява процеса фотосинтеза.

Ползите от произвеждането на биогаз

  • Суровина за получаване на биогаз може да бъде всякакъв вид органичен отпадък, а производството на биогаз може да се извършва непосредствено при източника на този отпадък.
  • Използваната биомаса има изключително висок процент на усвояемост – повече от 80% от органичния състав се превръща в гориво (биогаз).
  • Намалява броя на болестотворните организми при преработката на отпадъците.
  • Полученият след ферментация продукт, може да се използва при обработка на почвата- обогатен е с азот и фосфор и намалява разходите за минерални торове, няма миризма, може да се употребява преди сеитба или по време на вегетация, защото е щадящ и не уврежда посевите.
  • Има много високо октаново число и е подходящ като гориво за автомобилни двигатели.
  • Неоспорим екологичен ефект – спомага за запазването на енергоотдаващите полезни изкопаеми и е възобновяем енергиен източник. Отделяния при процеса въглероден двуокис е толкова малко, че веднага се усвоява от растенията при фотосинтезата.